Pwy ydym ni

Mae’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd yn rheoli’r Prosiect Mentora Ffiseg ar ran pum prifysgol: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru. Ein cyfeiriad ar y we yw: http://physicsmentoring.co.uk.

Pa ddata personol rydym ni’n ei gasglu, a pham rydym ni’n ei gasglu

Sylwadau

Pan mae ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y safle byddwn yn casglu’r data a ddangosir ar y ffurflen sylwadau, yn ogystal â chyfeiriad IP a llinyn asiant defnyddiwr porwr yr ymwelydd i helpu i ganfod sbam.

Gellir anfon llinyn dienw a grëwyd o’ch cyfeiriad ebost (a elwir hefyd yn hash) i wasanaeth Gravatar i weld a ydych chi’n ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo eich sylw, bydd y cyhoedd yn gallu gweld eich llun proffil yng nghyd-destun eich sylw.

Cyfryngau

Os ydych yn lanlwytho delweddau i’r wefan, dylech osgoi lanlwytho delweddau sy’n cynnwys data lleoliad (EXIF GPS) wedi’u mewnosod. Gall ymwelwyr â’r wefan lawrlwytho a dethol unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

Ffurflenni cyswllt

Bydd gwybodaeth a anfonir drwy ffurflenni cyswllt yn cael eu cadw’n ddiogel, a than ddiwedd y prosiect.

Briwsion

Mae ein gwefan hefyd yn gosod briwsion nad ydynt yn hanfodol er mwyn iddi weithredu, ond maent yn ddefnyddiol iawn naill ai ar gyfer ymwelwyr â’r wefan, neu’r Brifysgol ei hun.

Os ydych yn gadael sylw ar ein gwefan gallwch ddewis cadw eich enw, cyfeiriad ebost a gwefan mewn briwsion. Bwriedir i’r rheini fod er cyfleustod i chi fel nad oes rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y briwsion hynny’n para blwyddyn.

Os oes gennych gyfrif a’ch bod yn mewngofnodi i’r safle, byddwn yn sefydlu briwsionyn dros dro i bennu a yw eich porwr yn derbyn briwsion. Nid yw’r briwsionyn hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol, ac mae’n cael ei waredu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn sefydlu nifer o friwsion ar gyfer cadw eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau arddangos ar y sgrîn. Mae briwsion mewngofnodi’n para dau ddiwrnod, ac mae briwsion dewisiadau sgrîn yn para blwyddyn. Os byddwch yn dewis “Cofiwch Fi”, bydd eich briwsion mewngofnodi’n para pythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y briwsion mewngofnodi’n cael eu dileu.

Os byddwch yn golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd briwsionyn ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r briwsionyn hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol. Y cyfan mae’n ei wneud yw dynodi rhif adnabod safle’r erthygl a olygwyd gennych. Mae’n cael ei ddileu ar ôl 1 diwrnod.

Cynnwys wedi’i fewnosod o wefannau eraill

Gallai fod cynnwys wedi’i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati) ar y safle hwn. Mae cynnwys wedi’i fewnosod o safleoedd eraill yn ymddwyn yn union yr un ffordd a phetai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Gallai’r gwefannau hynny gasglu data amdanoch, defnyddio briwsion, mewnosod dulliau olrhain ychwanegol trydydd parti, a monitro sut rydych yn rhyngweithio â’r cynnwys hwnnw sydd wedi’i fewnosod. Gall hyn gynnwys olrhain y modd rydych yn rhyngweithio â’r cynnwys wedi’i fewnosod os oes gennych gyfrif a’ch bod wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Ar dudalennau sy’n cynnwys fideos YouTube, caiff data am y fideos rydych yn eu gwylio ei anfon at Google a’i storio’n unol â pholisi preifatrwydd Google. Gall Google ei ddefnyddio i bersonoli hysbysebion i chi. Gallwch ddewis peidio â bod yn rhan o hyn drwy Osodiadau Google’s Ads a gwneud cais am eich data neu ei ddileu drwy eich Cyfrif Google.

Dadansoddeg

Wrth i chi ddefnyddio ein gwefan, bydd data am y tudalennau yr ymwelwyd â nhw yn cael ei anfon at Google Analytics fel ein bod yn gwybod faint o bobl sy’n ei defnyddio. Mae hyn yn cynnwys y tudalennau unigol yr ymwelwyd â nhw, cyfeiriad IP dienw, y ddyfais, y porwr a’r wefan y daethoch ohoni. Gall Google hefyd gasglu gwybodaeth ynghylch demograffeg a diddordebau o’r briwsionyn DoubleClick, os yw wedi’i osod ar eich dyfais.

Efallai y bydd data’n cael ei gadw y tu allan i’r UE, ond mae Google yn gydymffurfwyr ardystiedig gyda Privacy Shield UE-UD. Caiff y data ei storio am 26 mis yn unol â pholisi preifatrwydd Google. I wneud cais am y data hwn neu i ofyn iddo gael ei ddileu, cysylltwch â mellorsr@caerdydd.ac.uk.

Rheoli a rhwystro briwsion

Gallwch newid y gosodiadau ym meddalwedd eich porwr i reoli briwsion unigol neu rwystro briwsion yn gyfan gwbl. Mae cyfarwyddiadau ar gyfer porwyr poblogaidd isod:

Gyda phwy rydym yn rhannu eich data

Ni fyddwn yn rhannu eich data gydag unrhyw sefydliadau allanol, ar wahân i’r rheini a nodir yn y polisi hwn. Dim ond ar gyfer y Prosiect Mentora Ffiseg y caiff eich data ei ddefnyddio.

Pa mor hir ydym yn cadw eich data

Os byddwch yn gadael sylw, mae’r sylw a’i fetadata’n cael eu cadw am amser amhenodol. Diben hyn yw ein galluogi i adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig, yn hytrach na’u dal mewn ciw cymedroli.

Ar gyfer defnyddwyr sy’n cofrestru ar ein gwefan (os oes rhai o gwbl), rydym hefyd yn cadw’r wybodaeth bersonol maent yn ei rhoi yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu, neu ddileu eu gwybodaeth bersonol unrhyw bryd (ond ni allant newid eu cyfenw). Gall gweinyddwyr gwefan hefyd weld y wybodaeth honno a’i golygu.

Pa hawliau sydd gennych dros eich data

Os oes gennych gyfrif ar y safle hwn, neu’ch bod wedi gadael sylwadau, gallwch wneud cais i gael ffeil wedi’i hallforio o’r data personol rydym yn ei ddal yn eich cylch, gan gynnwys unrhyw ddata a roesoch i ni. Gallwch hefyd wneud cais ein bod yn dileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch. Nid yw hynny’n cynnwys unrhyw ddata y mae’n ofynnol i ni gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

I ble fyddwn yn anfon eich data

Gellir gwirio sylwadau gan ymwelwyr drwy wasanaeth awtomataidd canfod sbam.

Eich manylion cyswllt

Caiff eich manylion cyswllt eu cadw’n ddiogel ar y wefan hon, a chan Brifysgol Caerdydd.

Gwybodaeth ychwanegol

Sut rydym yn gwarchod eich data

Byddwn yn trin eich data â pharch ac yn ei gadw’n ddiogel, yn unol â pholisi gwarchod data Prifysgol Caerdydd.