Nod y Prosiect Mentora Ffiseg yw cynyddu’r nifer sy’n astudio Lefel A Ffiseg yng Nghymru a gwella agweddau disgyblion tuag at wyddoniaeth, trwy anfon myfyrwyr prifysgol hyfforddedig i ysgolion i fentora disgyblion Blwyddyn 9 – 11.

Mae gan Ffiseg enw am fod yn bwnc anodd. Yn aml mae myfyrwyr a’u rhieni’n methu gweld manteision y pwnc, gan gynnwys y sgiliau trosglwyddadwy a gyrfaoedd posibl. Nod y Prosiect Mentora Ffiseg arobryn yw mynd i’r afael â hyn er mwyn cyfrannu at hybu economi a chyfoeth Cymru yn y dyfodol.

Mae Mentora Ffiseg yn credu:

  • Mae Ffiseg yn berthnasol i bob bywyd, a dylai fod ar gael i bawb sy’n dymuno ymgysylltu â hi, waeth beth fo’u cefndir, eu nodweddion gwarchodedig, na’u gallu academaidd.
  • Gall sgiliau ffiseg gynyddu gallu unigolyn i berthyn mewn cymdeithas, cynyddu budd economaidd, ac arwain at nifer anfesuradwy o yrfaoedd mewn amrywiaeth eang o feysydd.

Yng Nghymru, mae llai o bobl yn astudio Ffiseg fel cymhwyster Safon Uwch o gymharu â phynciau STEM eraill. Yn 2020-21, dim ond 24% o gofrestriadau Safon Uwch STEM oedd ar gyfer Ffiseg. Yn ogystal, mae diffyg amlwg o ferched yn astudio ffiseg o gymharu â bioleg neu gemeg ar lefel Safon Uwch – dim ond 21% o gofrestriadau ffiseg sy’n ferched.

Mae’r Prosiect Mentora Ffiseg yn darparu mentora cyfoedion agos i grwpiau bach o ddisgyblion Blwyddyn 9 – 11 mewn ysgolion ledled Cymru gyda’r nod o gynyddu’r nifer sy’n astudio Ffiseg Safon Uwch (yn benodol y nifer o ferched sy’n dewis astudio’r pwnc). Mae mentoriaid yn fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o sefydliadau partner, ac mae sesiynau’n seiliedig ar y Dull Addysgu Cyfalaf Gwyddoniaeth.

Mae’r prosiect, sy’n adeiladu ar lwyddiannau’r Cynllun Mentora Ieithoedd Tramor Modern (ITM) arobryn, yn cael ei gyflwyno ar y cyd gan chwe phrifysgol yng Nghymru: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru, a Phrifysgol Wrecsam. Fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru a’r sefydliadau partner hyn, ac fe’i cefnogir yn llawn gan y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles.

Darllenwch fwy am nodau’r prosiect, sut rydym wedi’u cyflawni, a sut rydym yn bwriadu parhau i adeiladu ar ein llwyddiannau.

Tynnwyd o StatsCymru