Hyfforddodd y Prosiect Mentora Ffiseg fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru, i fentora ac ysbrydoli Ffisegwyr y dyfodol. 

Myfyrwyr o brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a De Cymru yw ein mentoriaid. Mae pob un ohonynt eisoes wedi cyflawni Ffiseg Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol). Mae pob mentor wedi cwblhau penwythnos dau ddiwrnod o hyfforddiant, sy’n ystyried damcaniaeth fentora, strwythur a nodau’r prosiect, a sut i ddefnyddio’r pecyn mentora.

Mae’r mentoriaid hyn wedi’u paru ag ysgolion uwchradd sy’n lleol i’w prifysgol. Byddant yn mentora rhwng pedwar a chwe disgybl blwyddyn 10 ac 11 sy’n ansicr a ydynt yn mynd i gymryd Ffiseg Safon Uwch. Cynhelir un sesiwn yr wythnos am chwe wythnos a bydd seremoni wobrwyo a chydnabod ar ddiwedd y cyfnod. Cynhelir dau gylch y flwyddyn; fis Chwefror tan fis Ebrill a mis Hydref tan fis Rhagfyr.

Mae’r adnoddau mentora wedi’u dylunio a’u creu ar y cyd â chyfathrebwyr STEM arobryn Science Made Simple. Mae’r adnoddau hyn yn annog:

  • myfyrio rheolaidd ynglŷn â’ch sgiliau a’ch gyrfa,
  • magu sgiliau megis rhesymu gwyddonol, cyflwyno, cyfathrebu a gweithio mewn tîm, a
  • gweithgareddau i hyrwyddo amrywiaeth o yrfaoedd.

Mae’r prosiect yn ei flwyddyn beilot ar hyn o bryd a bydd OnData Research LTD yn ei werthuso’n drylwyr, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn manteisio’n llawn ar y model mentora.

Yn garedig iawn, rydym yn cael arian gan CCAUC, yn rhan o’u menter dros “Wella’r genhadaeth ddinesig ac ymgysylltu cymunedol” (Cylchlythyr W18/07HE).