Nod y Prosiect Mentora Ffiseg yw hyrwyddo Ffiseg yng Nghymru, drwy ddanfon myfyrwyr israddedig wedi’u hyfforddi i ysgolion er mwyn mentora disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

Yng Nghymru:

  • mae nifer y myfyrwyr sy’n cymryd Ffiseg Safon Uwch yn llawer is na’r rhai sy’n cymryd Cemeg neu Fioleg,
  • Ymhlith y disgyblion sy’n cymryd Ffiseg Safon Uwch, dim ond 18.5% ohonynt oedd yn ferched yn 2017, ac;
  • Mae gan lai na 45% o athrawon Ffiseg radd mewn Ffiseg.

Mae gan Ffiseg enw am fod yn bwnc anodd. Yn aml mae myfyrwyr a’u rhieni’n methu gweld manteision y pwnc, gan gynnwys y sgiliau trosglwyddadwy a gyrfaoedd posibl. Nod y Prosiect Mentora Ffiseg yw mynd i’r afael â hyn er mwyn cyfrannu at hybu economi a chyfoeth Cymru yn y dyfodol.

Mae’r prosiect yn adeiladu ar lwyddiannau’r Cynllun Mentora Ieithoedd Tramor Modern. Fe’i cynhelir ar y cyd â phum prifysgol yng Nghymru; Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru. Rhaglen ‘Cenhadaeth Ddinesig’ HEFCW sy’n ariannu’r prosiect ac mae Llywodraeth Cymru a’r Gweinidog dros Addysg, Kirsty Williams yn rhoi eu cefnogaeth lawn iddo.

Darllenwch mwy am nodau’r prosiect a sut rydym yn cynllunio eu cyflawni.