“Mae’r ysgol yn falch iawn o allu cymryd rhan y prosiect cyffrous hwn, gan y bydd y myfyrwyr yn ennill sgiliau hanfodol a fydd yn bwysig iddynt yn y dyfodol”

Clustnodwyd ysgolion addas ar y cyd ag arweinwyr STEM o bob consortiwm addysg rhanbarthol:

  • CSC Canol De Cymru (Pen-y-Bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg)
  • EAS De-ddwyrain Cymru (Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Blaenau Gwent, Tor-faen)
  • ERW yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Powys, Ceredigion)
  • GWE yng Ngogledd Cymru (Sir y Fflint, Conwy, Wrecsam, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych)

Rydym yn cysylltu â’r ysgolion drwy “arweinydd ysgol”, yn ogystal â gydag aelod o dîm arwain neu reoli yr ysgol. Mae arweinydd yr ysgol fel arfer yn aelod o staff yn yr adran wyddoniaeth sy’n cydweithio gyda’r cydlynydd cenedlaethol a’i fentor bob wythnos i wneud yn siŵr bod y mentora yn cael ei gynnal yn ddidrafferth.

Os ydych chi’n athro, yn Bennaeth yr Adran Wyddoniaeth, neu’n Brifathro, ac mae gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.